Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společenství vlastníků jednotek čp. 2424 a 2425

Závodní č.p. 2424 a 2425, 735 06 Karviná, Nové Město

 

 

 

 

ZÁPIS

 

z jednání shromáždění vlastníků jednotek

 

konaného dne 02. 06. 2010 od 19:00 hod.

 

v sušárně bytového domu č.p. 2425 na ul. Závodní v Karviné, Nové Město           

 

(dále jen „Shromáždění“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program shromáždění:

 

 

 

1)      Zahájení

 

2)      Jmenování zapisovatele

 

3)      Kontrola usnášeníschopnosti

 

4)      Volba dvou ověřovatelů zápisu

 

5)      Projednání účetní závěrky za rok 2009

 

6)      Závěr -různé

 

 

 

                                 

 

 

 

Ad. 1.

 

Jednání Shromáždění zahájil v 19:10 hod a dále řídil předseda výboru Ing. František Kaleta (dále jen „řídící jednání“).

 

 

 

Ad 2.

 

Zapisovatelem jmenoval řídící jednání Ing. Kamilu Kaletovou

Výsledek hlasování:

 

PRO:                                       14233/26673 = 53,36 %

 

PROTI:                                          0/26673 = 00,00  %

 

ZDRŽEL SE:                               0 /26673 =  00,00  %

 

 

 

Ad. 3.

 

Podle podpisů na prezenční listině byli v době zahájení jednání Shromáždění přítomni vlastníci jednotek v domě disponující celkovým spoluvlastnickým podílem na společných částech domu ve výši  14233/26673, což představuje 53,36 %. V souladu se Zákonem o vlastnictví bytů v jeho platném znění je pro usnášeníschopnost shromáždění vlastníků jednotek nutná přítomnost vlastníků disponujících nadpoloviční většinou spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Tato podmínka byla splněna a Shromáždění bylo proto usnášeníschopné.

 

 

 

Ad 4.

 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Petr Hanzel a Petr Kýr . Jiné návrhy nebyly vzneseny. Oba uvedení kandidáti s přijetím funkce souhlasili.  

Výsledek hlasování:

 

PRO:                                       14233/26673 = 53,36 %

 

PROTI:                                          0/26673 = 00,00  %

 

ZDRŽEL SE:                               0 /26673 =  00,00  %

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5.

 

Dalším bodem jednání bylo projednání účetní závěrky. Řídící jednání předložil přítomným vlastníkům ke schválení účetní závěrku. Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2010 činí

1 290 195,37 Kč na účtu u České spořitelny, a.s., pobočky Karviná . Po zodpovězení všech dotazů a krátké diskuzi dal řídící jednání o tomto bodu hlasovat.

Proběhlo hlasování:

 

USNESENÍ:

 

Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2009.

 

Výsledek hlasování:

 

PRO:                                       14233/26673 = 53,36 %

 

PROTI:                                          0/26673 = 00,00  %

 

ZDRŽEL SE:                               0 /26673 =  00,00  %

 

 

 

Usnesení bylo v souladu s příslušným ustanovením Zákona o vlastnictví bytů v jeho platném znění (§ 11, odst. 2) schváleno předepsanou minimální nadpoloviční většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek v domě.

 

 

 

Ad 6.

 

K prognóze rozpočtu na rok 2010 bylo všem přítomným sděleno, že žádné opravy většího rozsahu na rok 2010 plánovány nejsou, pouze běžná údržba spojená s provozem bytového domu.

 

 

 

Ad 7.  Různé :

 

Shromáždění schválilo odměnu pro členy výboru za rok 2009 v tomto rozsahu

Ing. František Kaleta - předseda…………   5000,-- Kč

Bc. Jiří Franek - místopředseda …………    3000,-- Kč

Libor Miketta – místopředseda ………...     1000,-- Kč

Výsledek hlasování:

 

PRO:                                       14233/26673 = 53,36 %

 

PROTI:                                          0/26673 = 00,00  %

 

ZDRŽEL SE:                               0 /26673 =  00,00  %

 

 

 

Shromáždění se rozhodlo, že v letošním roce již neproběhne další jednání shromáždění vlastníků jednotek a pověřuje výbor začátkem roku 2011  zahájením  jednání o majetkovém vypořádáním mezi jednotlivými vchody a následném rozdělení SVJ na dvě samostatné SVJ přepisem vlastnických práv na Katastrálním úřadu.  

 

 

 

Na závěr poděkoval řídící jednání Ing. František Kaleta přítomným za účast a jednání ukončil v 19,30 hodin

 

 

 

V Karviné dne 03. 06. 2010

 

 

 

Přílohy:           1) Oznámení o konání shromáždění vlastníků jednotek

                        2) Prezenční listina z jednání shromáždění vlastníků jednotek

 

 

 

Zapsala: Ing.  Kamila Kaletová  

 

 

 

Zápis ověřili:                                            Za výbor SVJ:

 

 

 

 

 

 

………………      ……………..         ……………………      ………………….

 Petr Hanzel                Petr Kýr             Ing. František Kaleta          Bc. Jiří Franek