Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění SVJ čp. 2424 a 2425 dne 5. 10. 2011

 

Společenství vlastníků jednotek čp. 2424 a 2425
Závodní č.p. 2424 a 2425, 735 06 Karviná, Nové Město
 
ZÁPIS
z jednání shromáždění vlastníků jednotek
konaného dne 5. 10. 2011 od 18:00 hod.
v sušárně bytového domu č.p. 2425 na ul. Závodní v Karviné, Nové Město           
(dále jen „Shromáždění“)
 
 
Program shromáždění:
 
1)      Zahájení
2)      Jmenování zapisovatele
3)      Kontrola usnášeníschopnosti
4)      Volba dvou ověřovatelů zápisu
5)      Projednání dopisu SBD Drubyd
6)      Drobné opravy a investice
7)      Závěr -různé
                               
 
Ad. 1.
Jednání shromáždění zahájil v 18:05 hod a dále řídil předseda výboru Ing. František Kaleta (dále jen „řídící jednání“).
 
Ad 2.
Zapisovatelem jmenoval řídící jednání Ing. Kamilu Kaletovou
Výsledek hlasování:
PRO:                                       23877/26673 = 89,52 %
PROTI:                                          0/26673 = 00,00 %
ZDRŽEL SE:                               0 /26673 = 00,00 %
 
Ad. 3.
Podle podpisů na prezenční listině byli v době zahájení jednání Shromáždění přítomni vlastníci jednotek v domě disponující celkovým spoluvlastnickým podílem na společných částech domu ve výši  23877/26673, což představuje 89,52 %. V souladu se Zákonem o vlastnictví bytů v jeho platném znění je pro usnášeníschopnost shromáždění vlastníků jednotek nutná přítomnost vlastníků disponujících nadpoloviční většinou spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Tato podmínka byla splněna a Shromáždění bylo proto usnášeníschopné.
 
Ad 4.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Jiří Wasnovski a Petr Hanzel  . Jiné návrhy nebyly vzneseny. Oba uvedení kandidáti s přijetím funkce souhlasili.  
Výsledek hlasování:
PRO:                                       23877/26673 = 89,52 %
PROTI:                                          0/26673 =  00,00 %
ZDRŽEL SE:                               0 /26673 = 00,00 %
 
Ad 5.
Dalším bodem jednání bylo projednání dopisu SBD Drubyd, který obdrželi všichni majitelé bytových jednotek.
Z dopisu vyplývá opětovné záporné stanovisko k rozdělení SVJ 2424 a 2425 na dva samostatné subjekty. Znovu opakujeme, že důvodem je rozdílnost podlahových ploch jednotlivých domů, kde rozdíl činí více jak 18 % a tím dochází k dotaci běžných oprav majiteli bytu 2425 pro majitelé bytu 2424. Všichni kromě zástupce Drubyd Karviná nechápou důvod stále zamítavého stanoviska a proto výbor SVJ uložil zástupci SBD Drubyd Ing. Ladislavu Tkadlecovi, aby v termínu do 31.10.2011  předložil doklad o dohodě s majiteli bytů čp. 2424, že budou přispívat do fondu oprav stejným dílem jako majitelé bytů čp.2425.
 
Výsledek hlasování:
PRO:                                       16281/26673 = 61,04 %
PROTI:                                     7596/26673 = 28,48 %
ZDRŽEL SE:                               0 /26673 = 00,00 %
 
Ad 6.
Všichni člnové SVJ byli vyzváni, aby si promysleli event. opravy a investice na rok 2012, které budou následně projednány na shromáždění vlastníků jednotek, které bude svoláno na konec listopadu 2011. 
 
Ad 7.
Na shromáždění, které se bude konat v listopadu 2011, předloží výbor společenství podrobnou kalkulaci nákladů na rozdělení domu.   
 
Jelikož nemůžeme předpokládat jak SBD Drubyd vyřeší stanovený úkol, jsme nuceni svolat opětovné shromáždění vlastníků na konec listopadu 2011. Na kterém,  musíme projednat a schválit předložené dohody SBD Drubyd, nebo v opačném případě odsouhlasit opatření, aby nedocházelo k finanční nerovnoměrnosti při úhradách faktur za služby či opravy.
 
Na závěr poděkoval řídící jednání Ing. František Kaleta přítomným za účast a jednání ukončil v 19,25 hodin
 
V Karviné dne 6.10. 2011
 
Přílohy:           1) Oznámení o konání shromáždění vlastníků jednotek
                        2) Prezenční listina z jednání shromáždění vlastníků jednotek
 
 
Zapsal: Ing. Kamila Kaletová   
 
 
 
 
Zápis ověřili:                                            Za výbor SVJ:
 
 
 
 
 
………………           ……………..                  ………………………               ……………………..
 Petr Hanzel          Jiří Wašniovski            Ing. František Kaleta            Bc. Jiří Franek  
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář